ایمنی وآتش نشانی

راهنمای صدور پروانه کار گرم و سرد

صفحه

1 از

19

 

مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

عنوان

 

:

 

راهنمای صدور پروانه کار گرم و سرد در سیستم مدیریت

بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت

87/6/

تاریخ : 12 HSE - 307 شماره سند

: 02

 

تعداد فرم

/ ضمائم: نسخه صفحه : 1 از

19

 

سند حاضر با هدف ارائه راهنمایی و حفظ یکپارچگی در تدوین مستندات

و زیر نظر امور بهداشت،

HSE-MS توسط کمیته استقرار ،HSE

سیستم

ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه شده و کلیه حقوق

 

آن محفوظ و متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می باشد

 

 

.

.

 

صفحه

2 از

19

 

مقدمه

بمنظور حفظ یک پارچگی در نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، این

HSE-MS

کمیته استقرار

سند را بعنوان راهنما یی برای صدور پروانه کار گرم و سرد تهیه نموده است

 

 

.

در این سند حداقل الزامات در

برآورده کردن نیازمندیهای مربوطه بیان شده است

 

 

.

.

 

-1

تعاریف

:

 

-1-1

پروانه کار 1: فرم مخصوصی است که منحصراً بوسیله مقام مسئول صادر میگردد.

این فرم نشان می دهد که

آزمایشهای مخصوص انجام و اقدامات احتیاطی لازم به عمل آمده است و تائید می نماید که کار در محل قید

 

شده تحت شرایط و زمان معین بلامانع و بی خطر است

 

 

.

ضمناً در این فرم اقدامات ایمنی تکمیلی نیز که بایستی

توسط کارکنان انجام گردد، ذکر و تصریح می شود

 

 

 

.

-2-1

 

 

کار گرم :

کارگرم عبارت است از انجام کاری که حرارت مورد استفاده یا ایجاد شده در آن کار به میزانی

باشد که باعث اشتعال مایعات

 

 

بخارات و گازهای قابل احتراق یا هر ماده سوختنی دیگری بشود.

موارد زیر

 

(

که مسلماً شامل کلیه موارد موجود نیست)

نمونه هائی از کارهای گرم را بیان میکند که انجام آنها مستلزم

صدور پروانه کارهای گرم با امضای سرپرست تاسیسات و مقام انجام دهنده می باشد

 

 

.

بکار بردن شعله های گاز

استیلن و غیره، جوشکاری و لحیم کاری برنجی، جوشکاری با برق، سوزانیدن سرب یا حرارت دادن و

 

پرچکاری،چکش کاری، لحیم کاری، استفاده از شعله بدون حفاظ یا دستگاههای حرارت برقی و مقاومتی یا

 

ادوات گرم کردن آسفالت و استفاده از دستگاههای سنجش برقی، ترانزیستوری مانند دستگاه صداسنج،

 

ضخامتسنجی فلزات و سایر ادوات مشابه که ضد انفجار نیستند، ادوات شنپاشی، سمبادهزنی برقی،

 

تراشکاری و پرداخت کاری ماشی نهای برقی تراش، استفاده از ماشین آلات برقی که ضد انفجار نیستند

 

 

(

موتورهای برق، سی مها و کلیدهای برق، فلشهای عکاسی)

، استفاده از موتورهای گازوئیلی و سایر موتورهای

احتراقی و وسائل کار کهبجهت ایجاد حرارت کافی باعث احتراق گازهای قابل اشتعال گردند

 

 

 

.

 

برای افروختن آتش در محوطه دیگهای بخار که یک مورد استثنائی است فقط کافیست که یک آزمایش گاز

بعمل بیاید

.

همچنین، استفاده منظم و عادی از وسائل حرارت زا و آتش ب یحفاظ در بعضی از ساختمانها

ندارد

 

 

. « کارهای گرم » نامیده شد هاند احتیاج به اخذ و صدور پروانه « مناطق آزاد »

وکارگاهها که صریحاً بعنوان

 

1) Work Permit

صفحه

3 از

19

 

2)

صادر می گردد.برای انجام - -3-1 پروانه کارهای گرم: پروانه کارهای گرم جهت انجام فعالیتهای کار گرم (بند

1

 

هر کار مشخص روی یک دستگاه می بایست پروانه کار مجزا صادر گردد

.

برای دو یا چند دستگاه نباید پروانه

کار مشترک صادر گردد

 

 

.

درصورت نیاز به اخذ سایر پروانه های کار می بایست قبل از شروع به کاراقدام به

اخذ پروانه کارهای مربوطه نمود

 

 

.

به عنوان مثال در صورت نیاز به انجام کارگرم تعمیراتی برق می بایست علاوه

اجرا شود

 

 

.و یا جهت Lock Out & Tag Out

بر اخذ مجوز کارگرم، مجوزکاربرقی نیز اخذ گردد و سیستم

ورود به فضای بسته اخذ پروانه ورود نیز لازم است

 

 

 

.

-4-1

 

 

کار سرد:

کارهای سرد شامل کلیه فعالیتهایست که در محدوده کار گرم نبوده و بطور مثال شامل بازکردن

و داخل شدن به منظور تمیز کردن، تعمیر، بازرسی و یا بازکردن لوله ها و غیره

 

 

(manhole)

درب ظروف

میباشد

 

 

.

این مقررات در مورد تمام ظروف، دستگاه ها، لوله ها و وسایلی اعمال می شود که برای فرایند، نقل و

انتقال یا انبار کردن مواد شیمیایی که در صنایع پتروشیمی مورد استعمال است بکار برده میشود

 

 

 

.

 

شامل کارهائی است که جزء کارهای عادی و روزمره نبوده و بر

« سرد » -5-1 پروانه کارهای سرد:

پروانه کارهای

روی مخازن، لوله ها و دستگاهها در نواحی ممنوعه انجام می پذیرد

 

 

 

.

 

همچنین هرگاه لازم شود که کارکنان وارد مخازنی شوند که در آنها هیدروکربورها و یا سایر مواد شیمیائی

وجود داشته یا چنین مخزنی قبلاً محتوی مواد خطرناک بوده و این مواد ممکن است بصورت مایع، جامد یا

گاز در مخزن باقی باشد صدور پروانه ورود موکداً ضروری است

.

در مورد کار در مجاری فاضلاب نیز اجازه

ورود لازم است

 

 

 

.

-6-1

 

 

مناطق محدود:

کلیه تاسیسات، اموال، اماکن، وسایل و نقاطی که تحت نظارت و کنترل مجتمع بوده و در داخل

حصار و محدوده مجتمع قرار دارند منطقه محدود اطلاق می شوند

 

 

.

مناطق محدود به دو دسته منطقه خطرناک

 

(

ممنوعه) و منطقه آزاد (ایمن) تقسیم می شوند

.

-7-1

 

 

منطقه خطرناک (ممنوعه

):

-1-7-1

 

 

 

مناطق خطرناک به محوطه هایی اطلاق می شوند که به علت عملیاتیکه انجام میگیرد و یا اجناسی که در

انبارها نگهداری می شود خطر آتش سوزی و یا انفجارو یا انتشار مواد سمی و خطرناک وجود داشته باشد

 

 

 

.

 

مناطق خطرناک عبارتند از

 

:

 

 

محل هایی که موادقابل اشتعال، احتراق و یا مسموم کننده در آن بکار برده و یا تولید می شوند و یا

مقادیری بیش از مصرف مورد نیاز در انبارها نگهداری شوند

 

 

.

مانند کارخانه های تهیه مواد شیمیایی،

مخازن، اسکله های بارگیری، تلمبه خانه های خط لوله و انشعابات آن، چاههای گاز یا نفت، مشعل ها،

 

انبار و جایگاههای بنزین

 

 

 

.

 

صفحه

4 از

19

 

انبارهای مواد منفجره

.

 

کارگاههای تعمیرات و انبارها که در آن اشیاء قابل اشتعال مصرف و یا ذخیره می شوند

.

-2-7-1

 

 

طبقه بندی مناطق خطر عبارت است از

:

 

2

: مناطقی است که وجود اتمسفر خطرناک (وجود مقدار قابل اشتعال گاز در هوا که ( مناطق بخش

( 0

 

مناسب برای اشتعال باشد

) در آنها همیشگی است. مانند ظروف بسته و مخازن ذخیره

.

 

3

: مناطقی است که احتمال ایجاد اتسمفر خطرناک در آنها هر لحظه وجود داشته و ( مناطق بخش

( 1

 

اقدامات ایمنی مخصوص بایستی مراعات گردد

 

.

 

4

: مناطقی است که در شرایط عادی بی خطرند ولی امکان آزاد شدن مواد و گاز به ( مناطق بخش

( 2

 

علت نقص فنی و عوامل دیگر وجود دارد

 

.

-8-1

 

 

منطقه آزاد(ایمن): شامل کلیه مناطقی است که جزء نواحی خطرناک منظور نشده باشند. (

کلیه کارگاههایی که

احداث گردیده اند می توانند در کارگاه خود بدون پروانه کار مشغول به انجام کارهای

 

 

HSE

با تائید امور

گرم، سرد و یا مجاز شوند مانندکارگاه مرکزی

 

 

 

).

 

تذکر

1:

کارهای گرم روزمره را میتوان در نواحی آزاد بوسیله کارکنانی که معمولاً در آن ناحیه کار م یکنند

انجام داد

 

 

(

بعنوان مثال جوشکاران میتوانند در کارگاه جوشکاری کار کنند یا اینکه برقکاران می توانند از

وسیله لحیم کاری در کارگاه اصلی برق استفاده کنند و غیره

 

 

 

).

 

توجیه کارهای

» تذکر 2:

زمانیکه کارکنان نواحی آزاد یا دیگران بخواهند کار گرم را به ترتیبی که در قسمت

نامبرده شده در محوطه غیر ممنوعه انجام دهند، اگر کار مزبور جزو کارهای روزمره و معمولی

 

 

«

گرم

ایشان نباشد صدور پروانه کار گرم ضروری است مثلاً جوشکار بایستی برای مبادرت به جوشکاری و

 

بریدن لول هها و بشکه های واقع در لابراتوار پروانه کار گرم اخذ کند

 

 

 

.

 

تذکر

3: در نواحی آزاد (مثل کارگاه مرکزی)

برای انجام بعضی از کارهای گرم مانند کار بر روی بشک هها،

لوله ها، تانکرها و یا ادوات دیگر که حاوی گاز یا مایع قابل اشتعال بوده اندصدور پروانه کارهای گرم قبل

 

از مبادرت به انجام کار ضروری است

 

 

 

.

 

2) Zone

 

0

3) Zone

 

1

4) Zone

 

2

صفحه

5 از

19

 

تذکر

4:

هرگاه مشاهده شود که در حین انجام کار گرم در نواحی ممنوعه یا غیر ممنوعه گاز یا مایع قابل اشتعال

که منجر به بروز حوادث سهمگین می گردند آزاد می شود هر یک از کارکنان ملزم به توقف کلیه

 

کارهای گرم بوده وسریعا مراتب را به سرپرست خود اطلاع دهد

 

 

 

.

-9-1

 

 

ناحیه جدید ساختمانی:

در هنگام انجام کارهای ساختمانی عمده در نواحی ممنوعه، ناحیه انجام کار را میتوان

اعلام نمود

 

 

. در اینصورت اخذ پروانه کارهای گرم به تشخیص رئیس عملیات، رئیس اداره « ناحیه غیر ممنوعه

»

 

مربوطه و رئیس ایمنی و آتش نشانی لزومی ندارد

 

.

 

۵

: حداقل مقدار گاز یا بخار که با هوا مخلوط شده و یک ترکیب انفجاری تشکیل L.E.L) -10-1

حد پائین انفجار

می دهد که کمتر از این مقدار، مخلوط قابل انفجار نمی باشد و بر حسب درصد حجمی بیان می شود

 

 

 

.

 

۶

: حداکثر مقدار گاز یا بخار که با هوا مخلوط شده و یک ترکیب انفجاری تشکیل (U.E.L) -11-1

حد بالای انفجار

می دهد که بیشتر از این مقدار، مخلوط قابل انفجار نمی باشد و بر حسب درصد حجمی بیان می شود

 

 

 

.

 

جدول

1 :

حد پائین و بالای انفجار بعضی از مواد

 

استن فنل گاز طبیعی متانول مورفولین هیدوژن

4 1/4 5/5 5 1/3 2/5

 

L.E.L

 

74/5 13/1 36/5 15 9/5 13

 

U.E.L

%20

 

 

باشد. LEL %5 و برای کارهای سرد نباید بیش از LEL تذکر :

برای کارهای گرم مقدار گاز نباید بیش از

 

(Threshold Limit Value) TLV

 

-12-1

حد آستانه مجاز

مقادیرحدآستانه مجازبه سه

 

ACGIH

حدودمجازتماس کارکنان را با موادسمی گوناگون بیان می کندبرپایه استاندارد

دسته زیرتقسیم می شود

 

 

 

.

 

5) L.E.L : Low Explosive Limit

6) U.E.L : Upper explosive limit

صفحه

6 از

19

 

حدتراکم مجازمواد شیمیایی برای

8 ساعت :(TLV-TWA) -1-12-1 حد آستانه مجاز-

میانگین زمانی تراکم

کاردرروزیا

 

 

40

ساعت کاردرهفته بوده واین مقدارازمواد، تراکمی است که تقریبا همه کارکنان می توانند

بدون بروز اثرات زیان آور مواد شیمیایی پی در پی در برابر آلاینده ها قرار گیرند

 

 

 

.

 

7

: این حدآستانه مجاز بیشترین تراکمی است (TLV-STEL) -2-12-1 حدآستانه مجاز-

حدرویارویی کوتاه مدت

که کارکنان می توانند در مدت کوتاه

 

 

(تا 15 دقیقه)

پیوسته بدون اینکه کوچکترین اثر زیان آورکه موجب

بروز حادثه یاکاهش بهرهوری شود در برابرآن قرارگیرند

 

 

(با این شرط که در هر نوبت کار 8

ساعته تماسها

بیشتراز

 

 

4 بارتکرارنشود و در میان هر تماس دست کم 60 دقیقه فاصله زمانی وجودداشته باشد)

.

 

به تراکمی از آلاینده گفته میشودکه انباشتگی آن در هوای محیط کار

:(TLV-C) -3-12-1

حدآستانه مجازسقف

حتی برای یک لحظه هم نباید از آن بیشترشود

 

 

 

.

-13-1

 

 

در موارد خاص نظیر مخلوط گازها و... حد مجاز را از مراجع معتبر محاسبه نمایید

.

 

یا بلافاصله خطرناک برای سلامتی و زندگی

: اساسا (Immediately Danger to life and Health)IDLH

-14-1

 

برمبنای اثرات تماس

30

دقیقه ای به منظور فراهم آوردن حاشیه امن پایه ریزی شدند و دلالت بر ابن امر ندارد

تخلیه فوری ،

 

 

IDLH که در آن منطقه برای آن مقدار از زمان ( 30 دقیقه) باید یا می توان بماند.

در یک محیط

افراد از محل توصیه می شود

 

 

 

.

 

-2

کلیات

:

 

-1-2

 

برای انجام کار گرم یا هرمورد دیگری که در آنجا بکار انداختن ناگهانی و غیر مجاز ماشین آلات و ادوات

منجر به بروز خطر می گردد همچنین در محلهائی که وجود خطر گازهای مسموم کننده و قابل اشتعال و مواد

 

منفجره یا کمبود اکسیژن یا وجود مواد مضر دیگر ممکن است باعث بروز صدمات و ضایعاتی گردند، می

 

اعمال گردد

 

 

. اتخاذ این روش از بروز سوانح بسیاری جلوگیری « کار با کسب پروانه کار »

بایستی روش ایمنی

خواهد نمود

 

 

 

.

 

می بایستی شخصاً سرپرست عملیات بهره برداری واحد یا مقام مسئول در

« پروانه کار » -2-2

مسئول گواهی و صدور

ناحیه ای باشد که کار در آنجا انجام می پذیرد و پروانه کار بایستی به نام سرپرست کارکنانی که کار را انجام

 

می دهند صادر گردد

 

 

. در هر حال صادر کننده و گیرنده پروانۀ کار هرگز نمی توانند شخص واحدی باشد.

در

صورت واگذاری کار به پیمانکار، سرپرست کارکنان پیمانکاری مانند کارکنان رسمی می بایست آموزشهای

 

 

7) STEL: Short Time Exposure Limit

صفحه

7 از

19

 

لازم مربوط به صدور پروانه کار را دیده باشندو از اداره ایمنی مجوز صدور پروانه کار را اخذ کرده باشند

 

.

 

لوازم حفاظت فردی مورد استفاده جهت کار گرم و سرد، می بایست قبل از شروع کار پیش بینی شود

 

.

-3-2

 

 

 

در تنظیم پروانه کار معمولاً محلی برای امضاء شخص مسئول انجام کار در نظر گرفته میشود و امضاء این

شخص دلالت بر آنست که فرم پروانه کار را دقیقاً مطالعه و از شرایط و حدود کار بترتیبی که در فرم تصریح

 

گردیده مطلع است

 

 

 

.

-4-2

 

 

 

قبل از اقدام به بازرسی یا تعمیر ماشین آلات و دستگاههای متوقف باید از مسئول مربوطه طبق مقررات مجوز

کار دریافت کرد و اطمینان حاصل گردد که ماشین ضمن انجام تعمیر مجدداً شروع بکار نخواهد کرد

 

 

 

.

-5-2

 

 

 

در مورد ماشین آلاتی که بوسیله موتور برق کار می کنند باید اطمینان حاصل شود که فیوز آنها برداشته شده و

تا امکان

 

 

(Substation کلیدهای برق آنها قطع باشد و یا سیمهای برق بکلی از جریان برق جدا شود (

از محل

بکار افتادن ماشین آلات از بین برود

 

 

 

.

-6-2

 

 

تابلوهای ویژه ای با ذکر جمله " دست نزنید افراد مشغول کار هستند " روی کلیدهای برق شیرها

اهرمها

و غیره باید در حالت بسته نگاهداری و در صورت امکان قفل شود

 

 

 

.

-7-2

 

 

 

در مورد ماشین آلات و دستگاههائی که بوسیله موتورهای غیربرقی یا نیروهای محرکه دیگر کار می کنند نیز

نباید تنها به قطع کردن کلاج اکتفا نمود و بایستی قبل از شروع به بازرسی یا تعمیر، موتور را خاموش یا خطوط

 

ارتباطی نیرو را قطع کرد تا از بکار افتادن غیر مترقبه آنان جلوگیری شود

 

 

 

.

-8-2

 

 

به جز کارکنان مربوطه هیچ فردی حق ندارد بدون کسب اجازه (در موارد لازم پروانه کار)

از مسئول محوطه به

هیچ یک از دستگاهها دست زده و یا کاری روی آنها انجام دهد

 

 

 

.

-9-2

 

 

 

چون ممکن است نزدیک دریچه های فاضلاب در اثر وجود بخارات قابل اشتعال و سمی محوطه های

خطرناکی ایجاد شده باشد نباید اقدام به انجام کارهای تعمیراتی نمود

 

 

.

مگر با کسب پروانه کار همچنین باید در

این محوطه ها از کشیدن و زدن اشیاء روی سرپوشهای فاضلاب خودداری نمود زیرا امکان دارد تولید جرقه

 

نموده و منجر به انفجار یا آتش سوزی شود

 

 

 

.

-10-2

 

 

تعمیر یا نصب دستگاهها و وسائل برقی فقط باید زیر نظر مسئولین برق انجام شود

.

-11-2

 

 

پروانه کار بایستی قبل از شروع هر کاری طبق این دستورالعمل صادر و در محل کار الصاق گردد

.

-12-2

 

 

 

صادرکننده پروانه کار پس از بازدید از محل و حصول اطمینان از تطبیق شرایط محیط با آنچه که در پروانه

کار خواسته شده، پروانه کار را همراه با مسئول انجام کار، تکمیل و امضاء می کند و به مسئول انجام کار

 

میدهد

 

 

 

.

 

صفحه

8 از

19

 

-13-2

 

مسئول انجام کار ضمن تطبیق شرایط محیط کار با آنچه که صادر کننده نوشته است، نسبت به امضاء پروانه

کار اقدام می نماید

 

 

 

.

-14-2

 

 

 

قبل از صدور پروانه کار، افراد امضاء کننده پروانه کار بایستی از ایمن بودن محل و تجهیزات اطمینان حاصل

نمایند

 

 

 

.

 

در پروانه کار قید نماید

􀀹 -15-2

صادر کننده پروانه کار موظف است شرایطی را که در محل حاکم است با علامت

و تا هنگامیکه محل کار و شرایط موجود در آن را برای کار بی خطر، ایمن نکرده است

 

 

(

پیش بینی های لازم

در نظر گرفته نشده است

 

 

) به هیچ عنوان نباید پروانه کار را امضاء نماید

.

-16-2

 

 

 

پس از صدور پروانه کار سرپرست تاسیسات یا محوطه اطمینان حاصل نماید که انجام دهنده کار از دستورات

و یا محدودیتهای قید شده در پروانه کار مطلع بوده و آنها را بطور صحیح بکار می گیرد

 

 

 

.

-17-2

 

 

پروانه ای که شامل کار کلی برای تمام کارخانه باشد صادر نخواهد شد.

هر یک از واحدهای کارخانه و یا

وسائل و تجهیزات دیگر باید پروانه جداگانه داشته باشند و نوع کاری که باید در هر واحد و یا کارخانه انجام

 

گیرد باید صراحتاً در پروانه قید گردد

 

 

. (برای هر کاری پروانه جداگانه صادر شود

).

-18-2

 

 

 

چنانچه هر یک از کارکنان مشاهده کردند که پروانه کار برای انجام کاری صادر شده و حدود و اطراف آن

در اثر متصاعد شدن گازهای سمی یا گاز مایعات قابل اشتعال و یا مایعات دیگر خطرناک شده می بایست که

 

آن کار را تعطیل نماید

 

 

 

.

-19-2

 

 

 

هر یک از کارکنان که به علل فوق کاری را تعطیل کرده، لازم است مراتب را فوراً به سرپرست خود و یا

مقامات مربوطه اطلاع دهند تا پروانه کار لغو گردد

 

 

 

..

-20-2

 

 

مناطق خطرناک با نصب تابلوهای خطربا توجه به نوع خطر(به عنوان مثال "سیگار نکشید")

علامت گذاری

شود

 

 

 

.

-21-2

 

 

 

در صورتی که کار در فضای بسته انجام می شودقبل از شروع کار، سنجش میزان اکسیژن، گازهای قابل

اشتعال، انفجاروسمی الزامی است

 

 

 

.

-20-2

 

 

 

در محلهایی که احتمال وجودموادقابل اشتعال و انفجارباشدبایستی قبل از شروع به کار ویا در صورت نیاز به

صورت متناوب آزمایش گازتوسط بهره بردار صورت گیرد و ثبت گردد

 

 

 

.

-21-2

 

 

شخصی که مسئول آزمایش گازاست باید برای این کار صلاحیت داشته باشدو با دردست داشتن

مجوز

آزمایش گاز

 

 

 

اقدام به این کارنماید وپس از انجام آزمایشهای مورد لزوم، نتایج را روی پروانه کار ثبت وبا

ذکر تاریخ و زمان تست محل در نظر گرفته شده امضاء نماید

 

 

 

.

 

صفحه

9 از

19

 

تذکر

:

واحدهایی که دستگاه سنجش گازهای قابل اشتعال یا انفجاریا فرد مجاز آزمایش کننده گازهای قابل

اشتعال را ندارند و میخواهند جهت انجام کاری سنجش گازهای قابل اشتعال یا انفجار را انجام دهند می

 

را در جریان امر قرار دهند، در این مورد آزمایش گازهای فوق به عهده اداره ایمنی و

 

 

HSE

بایست امور

آتش نشانی خواهد بود

 

 

 

.

-22-2

 

 

 

در پروانه کار شرح کار، نوع کاری که می باید انجام گیرد، قسمتی از وسائلی که می بایست تعمیر شود، نام و

شماره و محل استقرار هر وسیله می باید بطور کامل در قسمت مربوطه در پروانه کار قید گردد

 

 

.

همچنین

تاریخ، ساعت شروع و خاتمه کار برای کارهای روزمره در پروانه کار قید می شود

 

 

 

.

-23-2

 

 

واحدهای صادرکننده پروانه های کار موظف می باشند که پروانه ها را شماره گذاری نمایند

.

-24-2

 

 

هیچ نوع کار تعمیراتی و پروژه ای بدون اخذ پروانه کار نباید انجام گیرد.(

بجز موارد استثناء ذکر شده در

بندهای قبل

 

 

 

)

 

حضور نفر آماده

HSE -25-2

در موارد خاص با تقاضای رئیس بهره برداری منطقه مربوطه و به تشخیص مسئولین امور

باش با تجهیزات لازم الزامی است

 

 

 

.

-26-2

 

 

اداره ایمنی و آتش نشانی نظارت موردی در نحوه صدور و اجرای پروانه های کار خواهد داشت

.

-27-2

 

 

 

آزمایش اکسیژن و گازهای سمی توسط مسئولین ایمنی شرکتها انجام می گیرد و در ستون مربوطه ساعت

 

TLV

 

انجام و مقدار آن قید شده و نام و امضاء آزمایش کننده ثبت می گردد که مقدار آن می بایست کمتر از

گاز مربوطه باشد

 

 

.

-29-2

 

 

 

اگر در حین انجام کار شرایط محیط تغییر یابد، مسئول اجرای کار بایستی کار را متوقف و موضوع را به

نیز

 

 

HSE مسئول واحد اطلاع دهد (

در صورت اینکه ادامه کار را توام با خطر تشخیص دهد بایستی به امور

اطلاع دهد

 

 

 

).

-30-2

 

 

 

قبل از شروع به اجرای پروانه کار، می بایست کلیه اقدامات احتیاطی ذکر شده در پروانه کار از قبیل کاهش

فشار، از سرویس خارج نمودن، تخلیه نمودن، شستشوبا بخار آب وعاری نمودن دستگاهها از گازها وبخارات

 

ومواد قابل اشتعال وانفجار و

 

 

... توسط سرپرست تاسیسات صورت پذیرد

..

-31-2

 

 

 

ایزوله نمودن خطوط لوله باید بر اساس دستورالعمل دستگاه صورت پذیرد و توسط اداره فرایند بررسی و تایید

گردد

 

 

 

.

-32-2

 

 

 

در شرایطی که نسبت به انجام کار در شرایط ایمن شک و تردیدی وجود دارد بهتر است قبل از شروع به کار

با اداره ایمنی یا نمایندگان اداره ایمنی مشورت شود

 

 

 

.

 

صفحه

10 از

19

 

-33-2

 

اگر کار مورد نظر پس از دو ساعت از زمان صدورآغاز نشود، پروانه کاربه تشخیص صادر کننده آن باطل

شده و برای شروع بکار، صدور پروانه کار مجدد لازم است

 

 

 

.

-34-2

 

 

 

در محلهای خطرناک استعمال دخانیات واستفاده ازوسایل ارتباطی که ضد انفجار نیستند به طور کلی ممنوع

است، سیگار، موبایل و غیره قبل از ورود به محلی که به وسیله تابلوی مخصوص اعلام گردیده باید خاموش

 

شود

 

 

 

.

 

-3

مقررات صدور پروانه کار گرم

:

 

-1

اقدامات لازم جهت صدورپروانه کار گرم

: -3

-1-1-3

 

 

جداسازی و محصور سازی

:

-1-1-1-3

 

 

هر گونه مواد قابل اشتعال خارج از سیستم فرآیند به شعاع 25

متری از محل انجام کار گرم بایستی

خارج شده محل بطور کامل پاکسازی گردد

 

 

 

.

-2-1-1-3

 

 

در صورتی که امکان انتقال مواد قابل اشتعال به خارج از محیط کار نباشد (

مانند وجود قطعات چوبی

در ترکیب بنا

 

 

)

ضروری است که این قطعات با استفاده از پوششهای غیر قابل اشتعال و عایق حرارت بطور

کامل مهار شود

 

 

.(به عنوان مثال استفاده از پتویا پرزنت نسوز

)

-3-1-1-3

 

 

 

در صورتی که کار گرم در ارتفاع صورت می گیرد و احتمال پرتاب جرقه و گدازه های فلزی به

اطراف وجود دارد، بایستی تدابیر احتیاطی لازم از جمله ریختن شن و ماسه بر روی سطوح، مرطوب کردن

 

 

(Tarpaulin)

 

سطوح توسط آب و یا استفاده از پوششهای غیر قابل اشتعال و عایق حرارت مانند تارپولین

در قسمت زیرین محل انجام عملیات و شعاع حداقل

 

25 متری پیرامونآن صورت گیرد.

در صورتی که

پنجره ها و درهای پیرامون محل انجام عملیات باز است، به منظور پیشگیری از انتقال پلیسه ها و براده ها به

 

این محلها بایستی به نحو مناسبی پوشیده شوند

 

 

 

.

-4-1-1-3

 

 

 

در صورت وجود سیستمهای اعلام حریق مجهز به دتکتورهای دودی یا حرارتی، به منظور پیشگیری

از اعلام حریق ناخواسته در زمان انجام کار ی که توتید دودیا حرارت می کندبایستی سیستم را خاموش

 

نمود و یا با استفاده ازکیسه های پلاستیکی دتکتورها را پوشاند و این امر به اطلاع امور ایمنی وآتشنشانی

 

برسد

 

 

. باید توجه داشت که بلافاصله پس از اتمام عملیات سیستم را مجدداً فعال نمود

.

-5-1-1-3

 

 

 

در هنگام انجام عملیات جوشکاری یا برشکاری بوسیله گاز به منظور پیشگیری از وقوع انفجار بایستی

و

 

 

...(رجوع به Flash Back Arrestors

کلیه تدابیر حفاظتی مربوطه به دقت رعایت گردد نظییر نصب

 

.(

HSE - راهنماهای سیلندرهای تحت فشار 312 و

313

 

صفحه

11 از

19

 

-6-1-1-3

 

یک ساعت پس از اتمام کار موقعیت مکان را بطور کامل بررسی و در صورت عدم وجود هرگونه شرایط

مخاطره آمیز، وضعیت عادی تلقی می گردد

 

 

 

.

-7-1-1-3

 

 

 

کار گرم در محیطهای باز به هنگام وزش باد شدید می بایستی فوراً متو قف شود زیرا در این شرایط خطر

پراکنده شدن گدازه ها و جرقه های جوشکاری به خارج از محیط ایمن شده

 

 

(خارج از شعاع 25

متری از

عملیات

 

 

) و در نتیجه بروز حریق وجود دارد

.

-2-1-3

 

 

ارزیابی تراکم گازها و بخارات قابل اشتعال و شاخص حد پایین انفجار

:

 

وجود گازها و بخارات قابل اشتعال در محیط انجام کار گرم می تواند در اثر رسیدن این مواد به تراکم

قابل انفجار با ایجاد یک شعله یا جرقه منجر به بروز انفجار گردد

.

بطور کلی گازها و بخارات قابل اشتعال

تنها در صورتی که تراکم آنها در بین دو محدوده حد پایین انفجار و حد بالای انفجار برسد، قابلیت انفجار

 

خواهند داشت

 

 

.

بنابراین همواره بایستی دقت گردد که تراکم گازها و بخارات قابل اشتعال در هوای محیطی

آن ماده فراتر نرود که در این شرایط به

 

 

LEL که قرار است کار گرم در آن انجام شود، از 5%

شاخص

هیچوجه نبایستی کار گرم صورت گیرد

 

 

 

.

 

لازم به ذکر می باشد انجام آزمایش وجود گاز تنها جهت مشخص شدن درصد وجود گازهای قابل

اشتعال در فضاهای بسته و دور از جریان شدید هوا بکار می رود

.

جهت پیدا کردن هرگونه نشتی روی

استفاده نمود

 

 

(Soap Test ) تجهیزات، اتصالات و...

باید از تست آب و صابون

بایستی از دستگاههای گازسنج دستی مجهز به سنسور حساس به آن ماده و یا

 

 

LEL

برای ارزیابی شاخص

استفاده کرد

 

 

. LEL

سنسور

 

-3-1-3

ارزیابی منابع مورد نیاز جهت واکنش در شرایطاضطراری

:

 

حضور نیروهای آتش نشان با تجهیزات و امکانات لازم که بر اساس ارزیابی میزان خطر حریق و تبعات

ضروری

HSE

احتمالی ناشی از آن انجام خواهد شد در محل اجرای عملیات گرم به تشخیص رئیس امور

است

 

 

.

مسئولیت اطلاع رسانی انجام کار گرم به امور ایمنی و اتش نشانی بر عهده صادر کننده پروانه کار

است

 

 

 

.

 

HSE

 

حجم ونوع مواد اطفایی با توجه به حجم ونوع موادقابل اشتعال موجود در محل به تشخیص رئیس

تعیین می گردد

 

 

.

-4-1-3

 

 

ارزیابی خطر حریق و انفجار

:

-1-4-1-3

 

 

 

از عدم وجود تراکمی از گازها و بخارات قابل اشتعال در محل انجام عملیات گرم که می تواند منجر به

بروز انفجار گردد، بایستی اطمینان حاصل گردد

 

 

 

.

 

صفحه

12 از

19

 

-2-4-1-3

 

برای اطمینان از ایمن بودن محیط در برابر خطر انفجار تراکم گازها و بخارات قابل اشتعال بایستی کمتر از

آن ماده باشد

 

 

. LEL %5

شاخص حد پایین انفجار یا

 

-3-4-1-3

در محلهایی که احتمال حضور گازها و بخارات قابل اشتعال در آنها وجود دارد (منطقه 1

طبقه بندی

خطر

 

 

) و محلهایی که به ندرت احتمال حضور این مواد وجود دارد (منطقه 2 طبقه بندی خطر)

، بایستی

قرار گیرند

 

 

. LEL

بطور مستمر مورد اندازه گیری و پایش شاخص

بایستی پیش از هر گونه اقدامی با استفاده از ،

 

 

LEL -4-4-1-3

در صورت بالاتر بودن تراکم گازها و بخارات از مرز

تجهیزات تهویه از نوع ضد انفجار و یا تهویه طبیعی اقدام به کاهش تراکم این مواد و کاهش احتمال بروز

 

انفجار نمود

 

 

 

.

-5-1-3

 

 

ارزیابی میزان مواد سمی، خورنده و محرک موجود در هوای محیط

:

 

بطور کلی مواد شیمیایی براساس آسیبهای وارده به انسان به گروهای زیر تقسیم م یشوند

 

:

-1-5-1-3

 

 

مواد التهاب آور و محرک:

این مواد دارای اثرات سوزاننده و تاول زا می باشند و در صورت تنفس

سبب تورم در قسمتهای فوقانی دستگاه تنفس می شوند

 

 

. آمونیاک و آلدئیدها از این دسته مواد هستند

.

-2-5-1-3

 

 

مواد خفگی آور: مواد خفگی آور به دو گروه خفقان آور ساده و شیمیایی تقسیم می شوند.

مواد

خفقان آور ساده گازهایی غیرسمی هستند که با جانشینی با هوا سبب کاهش اکسیژن موجود در هوای

 

تنفسی و بروز خفگی می شوند که از این گروه گازهای دی اکسیدکربن و متان قابل ذکر هستند

 

 

.

مواد

خفقانآور شیمیایی گازهایی هستند که به دلیل تأثیر بر حمل اکسیژن توسط خون سبب کاهش میزان

 

اکسیژن مورد نیاز اندامهای بدن و در نتیجه بروز خفگی میشوند

 

 

.

از این گروه گازهای

مونوکسیدکربن و سولفید هیدروژن را می توان نام برد

 

 

 

.

-3-5-1-3

 

 

مواد بیهوشی آور و مخدر:

این مواد باعث ایجاد اثر رخوت در سیستم اعصاب مرکزی شده در نتیجه

موجب کاهش فشار لازم برای رساندن خون به مغز می شود

 

 

.

بخارات تینر و الکلها از جمله این مواد

هستند

 

 

 

.

-4-5-1-3

 

 

سموم سیستمیک:

سمومی که باعث ایجاد آسیب در اعضاء داخلی مانند کبد، کلیه ها، ریه، سیستم

خونساز و سیستم عصبی می شود

 

 

.

موادی مانند بنزن، الکل متیلیک و دی سولفیدکربن از جمله این

عوامل هستند

 

 

 

.

 

در مجوزهای ورود به فضای بسته، وجود مواد التهاب آور و محرک، مواد خفگی آور و مواد بیهوشی آور به

دلیل اثرات حاد آنها بر روی انسان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند

.

ارزیابی تراکم این مواد در هوای

 

صفحه

13 از

19

 

صورت می گیرد

. منظور سنجش تراکم گازها و بخارات در محیطهای IDLH

تنفسی بر اساس شاخص

بسته بر حسب نوع گازها یا بخارات موجود در محیط بایستی از دستگاههای قرائت مستقیم استفاده کرد

 

 

 

.

-6-1-3

 

 

ارزیابی تجهیزات و ابزارآلات انجام عملیات با توجه به شرایط محیط

:

 

استفاده از ابزارهای ضد جرقه جهت انجام کار از ایجاد جرقه و بروز خطر انفجار در هنگام کار بر روی

لوله های انتقال مایعات یا گازهای قابل اشتعال پیشگیری م یکند

.

ابزارهای ضد جرقه ابزارهایی هستند که

جنس آنها از مواد غیرآهنی تهیه شده است

 

 

.

مهمترین جنس ابزارهای ضد جرقه که از استحکام و سختی

بسیار مناسبی نیز برخوردار می باشند، بریلیوم و مس م یباشند

 

 

.

ابزارهایی از جنس آلومینیوم، برنز و برنج نیز

دارای خاصیت ضد جرقه ولی با سختی کمتر هستند

 

 

.

بعنوان مثال استفاده از چکش مسی بجای چکش

فولادی

 

 

 

.

-7-1-3

 

 

آماده نمودن محل کار

:

-1-7-1-3

 

 

 

خطر آتش سوزی

برای احتراز از خطر آتشسوزی و انفجار و مواجه شدن با گازهای مسموم کننده و قابل اشتعال سرپرست تاسیسات

 

که پروانه کارگرم را صادر میکند موظف است اطمینان حاصل کند که محل کار و وسیله ای که احتیاج به کار

 

گرم دارد کاملاً آماده شده باشند

 

 

. اقدامات احتیاطی در این مورد بترتیب ذیل خواهند بود

:

1)

 

 

قطع جریان انرژی (برق یا سوخت)در دستگاه

. )

2)

 

 

جدا کردن وسیله از سایر دستگاههای مرتبط آن بوسیله قرار دادن جدا کننده یا قطع نمودن جریان سیال در

)

 

خطوط لوله و بستن انتهای باز آنها

 

.

3)

 

 

پاک کردن دستگاه از مواد مختلف و گازها

)

4)

 

 

پاک کردن وتمیز کردن دستگاه از مواد قابل احتراق

)

5)

 

 

کنترل تمام آبروها و لوله های فاضلاب از فاصله 25 متری تا محل انجام کار گرماز لحاظ نشت مواد و گاز

)

6)

 

 

برداشتن یا مرطوب نگهداشتن روکشهای برزنتی، ک فپوش های چوبی، سکوها، داربست و غیره

)

7)

 

 

تدارک وسائل آتش نشانی

)

8)

 

 

تعیین محل ادوات جوشکاری

)

-2-7-1-3

 

 

بازدید

:

 

پس از اینکه محل کار بوسیله سرپرست ناحیهیا قسمت، بازدید گردید و در مورد مقدمات کار تبادل نظر

گردید، محل کار بایستی طبق دستور ایشان آماده گردد

.

بهرحال زمانیکه مقام انجام دهنده تقاضای صدور

تعداد زیادی پروانه کار می کند

 

 

(در خلال عملیات پیاده کردن دستگاهها و تعمیرات عمده و غیره)

مقام

 

صفحه

14 از

19

 

انجام دهنده نیز بایستی به همراهی مقام مسئول ناحیه و سرپرست ارشد به بازدید محل بپردازد

.

در صورت

امکان بهتر است مسئول انجام دهنده یک روز قبل از دیگران محل را بازدید کند تا بتواند محل دقیق انجام

 

کار را مورد توجه قرار داده مشکلات کار را مورد مطالعه قرار داده در مورد شخصی که باید مقدمات کار

 

را فراهم نماید تصمیم بگیرد تا تأخیری در انجام کار تعمیراتی طبق برنامه پیش بینی شده رخ ندهد سرپرست

 

قسمت و مقام مسئول ناحیه و مقام انجام دهنده قبل از امضاء پروانه کار گرم بایستی مرتباً محل کار را

 

بازدید نمایند

 

 

 

.

 

سرپرست تاسیسات یا مقام مسئول ناحیه و سرپرست ارشد بایستی در هنگام آغاز کار گرم در نواحی

ممنوعه در محل حضور داشته باشند

 

.

-3-7-1-3

 

 

خطرات ویژه

:

 

خطرات و همه مشکلاتی که ممکن است وجود داشته یا در نتیجه انجام کار گرم بوجود آیند را نمی توان در این

مقررات بطور کامل پیش بینی نمود و همچنین باید توجه نمود که این راهنما مسلماً نمی تواند شامل کلیه

شرایط ممکنه کار باشد

.

هرگاه مقامات صادر کننده پروانه کار گرم نسبت به ایمن بودن یا نبودن کاری شک

درمیان

 

 

HSE

داشتند بایستی از صدور پروانه کار خودداری و مراتب را با سرپرست مستقیم خود یا رئیس امور

بگذارند

 

 

 

.

-2-3

 

 

نحوه صدور پروانه کارگرم

:

2

 

 

میباشند باید پروانه کارگرم اخذ گردد. - -1-2-3 برای انجام کلیه کارهای گرم که شامل تعریف بند

1

-2-2-3

 

 

پروانه کار گرم بایستی به ترتیب زیر به امضای مقامات مربوطه برسد

:

-1-2-2-3

 

 

شخصی که آزمایش گاز را انجام می دهد

.

-2-2-2-3

 

 

 

سرپرست تاسیسات ناحیه یا واحد که پروانه را صادر میکند و در ضمن کنترل کننده پروانه نیز

هست

 

 

 

.

-3-2-2-3

 

 

مقام انجام دهنده کار (سرپرست اشخاصی که کار را انجام می دهند

)

-3-2-3

 

 

پروانه کار دو امضایی

:

 

در مورد صدور پروانه کار روی وسائلی که واقع در محوطه ای خارج از حدود مسئولیت صاحب آن وسائل

میباشد سرپرست وسیله مذکور از مسئول محوطه یا تاسیسات مورد بحث تقاضای تهیه و امضاء پروانه کار

نموده، سپس خود بعنوان سرپرست وسائل در قسمت نام و امضاء سرپرست تاسیسات یا محوطه امضاء دوم را

می نماید

 

.

 

صفحه

15 از

19

 

-2-3-2-3

 

کلیه پروانه های کاری که برای مخازن صادر می گردد و در ارتباط به واحد دیگری قرار می گیرد

باید قبل از شروع کار مسئول آن واحد نیز اطلاع یافته و امضاء دوم را در قسمت نام و امضاء سرپرست

 

تاسیسات یا محوطه مرقوم نماید

 

 

 

.

 

کلیه کارهای گرم که روی وسیله ای بین دو واحد انجام می گیرد، سرپرستان هر دو واحد باید دقیقاً در قسمت نام و

امضاء سرپرست تاسیسات یا محوطه امضاء نمایند

 

.

3-3 -

 

 

تعداد نسخ پروانه کار

:

-1-3-3

 

 

پروانه کار گرم و کارسرد، در فرم پروانه کار گرم، و در 3 نسخه(سفید،زرد،سبز) صادر می گردد

0

-2-3-3

 

 

 

کلیه پروانه ها باید در سه نسخه تنظیم گردند، نسخه سفید رنگ یا اصلی در اتاق کنترل واحد یا در محلی

که سرپرست تاسیسات برای آن در نظر گرفته به شکل مناسب نگهداری شود

 

 

.

نسخه زرد رنگ را مسئول انجام

محل فرستاده شود

 

 

. HSE

کار در محل کار نگهداری می نماید و نسخه سبز رنگ به امور

 

-3-3-3

نسخه سبز پروانه کار بایستی حداکثر درعرض یک هفته به اداره ایمنی ارسال گردد.

اداره مذکور به مدت

 

3

ماه از آنها نگهداری می کند و پس از آن، نسخه را از بین خواهد برد

.

-4-3-3

 

 

کلیه پروانه ها باید شماره ردیف داشته باشد، همان شماره نیز باید روی نسخ دیگر پروانه منعکس گردد

.

-5-3-3

 

 

 

مقام مسئول ناحیه که پروانه کار را صادر میکند بایستی درباره شرایط موجود اختیار تصمیم گیری داشته و

آنها را در پروانه کار قید نماید و نبایستی به هیچ عنوان پروانه را امضاء کند مگر اینکه اطمینان حاصل نماید که

 

خطرات موجود در محیط کار رفع و محیط از هر نظر برای انجام کار گرم ایمن شده است

 

 

.

پس از صدور

پروانه کار مقام مسئول ناحیه مسئولیت دارد تا زمان اعتبار پروانه شرایط و خطرات کار را مد نظر داشته باشد

 

 

 

.

 

چنانچه در پروانه قید شده، هرگاه تغییری در شرایط کار حاصل آید مقام مسئول ناحیه بایستی پروانه را نقض و

در رفع خطرات حاصل اقدام و سایر مقامات مربوطه را در جریان امر بگذارد

 

.

-4-3

 

 

مدت اعتبار و طرز تمدید پروانه کار

:

-1-4-3

 

 

 

گاهی اوقات لازم می شود که برای تعمیرات کلی عملیات تمام کارخانه و یا قسمتی از آنرا برای مدت

زیادی متوقف نمود

 

 

. دراین گونه مواقع مدتی که در پروانه کار قید گردیده میتواند فقط برای 6

روز

تمدید شود

 

 

.

این تمدید شامل آزمایش گازها نبوده زیرا ممکن است عمل آزمایش چندین بار در روز

لازم باشد

 

 

-2-4-3

 

مقررات صدور پروانه کار در مورد فوق الذکر به حال خود باقی بوده و فقط استثنائاً سرپرست کار در

قسمت مربوطه در بالای پروانه کار و تاریخ شروع کار را که برای مدت

 

 

6

روز معتبر باشد قید خواهد

کرد

 

 

 

.

 

صفحه

16 از

19

 

-3-4-3

پروانه کاریکه برای 6

روز معتبر باشد نبایستی برای کارهائیکه کمتراز شش روز تمام طول میکشد

صادر شود

 

 

. اگربرای انجام کاری مدت 5

روزیا کمتر پیش بینی شود لازم است که پروانه کار روزانه

صادر گردد

 

 

 

.

-4-4-3

 

 

 

هر پروانه کار حداکثر برای یک نوبت کاری معتبر است و برای نوبت بعدی می بایست پروانه کار

جدید صادر شود

 

 

.

در صورت نیاز به تمدید پروانه کاربامدنظرقراردادن نکات ذکر شده برای صدور

پروانه کار، برای نوبتکاری عصر و شب همان روز مجاز است

 

 

 

.

-5-4-3

 

 

پروانه کار فقط برای مدت وتاریخ قید شده در متن پروانه معتبر است. (مثلاً 20 تیر 1386 از ساعت 8

تا

 

11

صبح

).

-6-4-3

 

 

 

برای ادامه کارهائی که از گذشته در دست انجام است میتوان از پروانه صادر شده در آن روز استفاده

نمود مشروط بر اینکه پس از خاتمه وقت عادی اداری و کار نوبتکاری محل انجام کار دوباره بازرسی

 

شود، چنانچه قبلاً اشاره شد آزمایشهای لازم جهت بررسی وجود گازهای قابل اشتعال و مسموم کننده

 

باید مجدداً انجام گیرند

 

 

. و پروانه موجود دوباره به امضاء مقامات صلاحیتدار برسد

.

-7-4-3

 

 

 

برای کارهایی که بایستی در خلال تعطیلات آخر هفته و سایر روزهای تعطیل انجام گیرند پروانه کار

مانند پروانه کار در خلال روزهای غیر تعطیل تهیه و صادر می گردد

 

 

 

.

-8-4-3

 

 

 

هرگاه کار گرم تا دو ساعت بعد از آزمایش گاز صدور پروانه آغاز نگردد برای انجام آن آزمایش گاز

و پروانه مجدد لازم است

 

 

 

.

-9-4-3

 

 

 

اگر کار تا پس از دو ساعت از صدور پروانه کار سرد آغاز نشود برای شروع آن پروانه مجدد باید

صادر گردد

 

 

 

.

-10-4-3

 

 

چنانچه امضاء کننده پروانه کار به هر دلیل از محل کار خود خارج شود(مرخصی یا ماموریت و

...

 

میبایست کلیه نسخ به امضاء جانشین وی یا رئیس واحدمربوطه برسد

 

.

 

-4

تکمیل کار

:

 

فرد مسئول اجرای کار، هنگام اتمام و تکمیل کار تعمیراتی بر اساس شرح کار ارائه شده، باید پس از حصول

اطمینان از رعایت اصول ایمنی، نصب حفاظها، انجام ضبط و ربط مناسب اطراف محل کار، خروج کلیه افراد تحت

مسئولیت خود از محیط عملیات و شرایط ایمن جهت بهره برداری بعنوان تحویل دهنده قسمت مربوطه در پروانه

کار را امضاء نماید و سرپرست تاسیسات یا محوطه بعنوان تحویل گیرنده پس از بازدید از محل و مطمئن شدن از

اتمام کار طبق شرح کار قسمت مربوطه را امضاء نماید

.

رعایت این موضوع حائز اهمیت بوده واهمیت آن در حد

 

صفحه

17 از

19

 

گواهی پروانه کار است زیرا تنها به این وسیله است که مسئول صدور میتواند اطمینان حاصل کند که کلیه

کارکنانی که در کارگاه یا ناحیه ای که بکار گمارده شده بودند، آنجا را ترک گفته اند و به یقین آگاه شود که

کلیه ابزار و ادواتیکه به وسیله کارکنان به محل برده شده و وجود آنها در هنگام عادی کارگاه موجب بروز خطر

است تماماً از کارگاه بیرون برده شده اند

 

.

 

-5

الزامات آموزش مجوز کار

:

 

-1-5

 

کلیه کارکنان دخیل در صدور مجوز کار بایستی در ارتباط با خطرات موجود در اجرای عملیات

پرمخاطره و مقررات و دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی مربوطه در این خصوص آموزشهای لازم را دیده و

 

در این خصوص دانش، تجربه و مهارتهای لازم را داشته باشند

 

 

 

.

-2-5

 

 

 

کلیه مجریان عملیات پرمخاطره بایستی در ارتباط با خطرات اجرای عملیات و ضرورت رعایت دقیق

دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی و الزامات اعلام شده در مجوزهای صادره آموزشهای لازم را دیده باشند

 

 

 

.

 

ضمن اینکه این افراد بایستی در ارتباط با وظایف مرتبط با شغل خود آموزشهای لازم را دیده و مهارتهای

مربوطه را کسب کرده باشند

 

.

 

-6

مسئولیتها و اختیارات

:

 

-1-6

 

مسئولیت اجرای این دستورالعمل مطابق با شرح اقدامات مربوطه بوده و رعایت کلیه اصول و مقررات ایمنی

اشاره شده در جهت حفظ جان و سلامتی افراد و نگهداری تجهیزات الزامی است

 

 

 

.

-2-6

 

 

 

سرپرست تاسیسات که پروانه ها را صادر می کند مسئول بررسی شرایط حاکم بر محیط کار بوده و بایستی آنها

را دقیق در پروانه ذکر کند

 

 

.

اگر کوچکترین تردید و شبهه ای در خصوص ایمن بودن شرایط و روش کار داشته

باشد بایستی بارئیس خود یا رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست یا نماینده ایشان مشورت نموده نظرات آنها

 

را جویا شود فقط پس از رفع هرگونه ابهام می تواند به صدور پروانه کار مبادرت ورزد

 

 

.

مقام مسئول ناحیه از

زمان صدور پروانه کار تا مادامیکه پروانه معتبر و کار در جریان است مسئول بررسی شرایط و محیط کار از

 

کلیه جوانب می باشد

 

 

.

اگر تغییری در شرایط کار پدید آید، چنانچه در پروانه قید شده است، بایستی بلافاصله

اقدام نموده و در صورت ضرورت، پروانه کار را باطل و جریان را به اطلاع مقامات مسئول دیگر برساند تنها

 

پس از رفع نواقص در محیط کار است که میتواند اقدام به صدور پروانه کارمجدد نماید

 

 

 

.

-3-6

 

 

 

پس از اینکه پروانه کار صادر گردید، مقام انجام دهنده که افرادش مسئول مستقیم انجام کار هستند موظف به

حصول اطمینان در اجرای جزء به جزء دستورالعملها به ترتیبی که در پروانه قید گردیده می باشد

 

 

 

.

 

صفحه

18 از

19

 

-4-6

 

هرگاه ملاحظه گردد که کارکنان در رعایت احتیاطهای ایمنی مسامحه نموده یا روش لازم برای انجام کار را

بکار نبرد هاند، پروانه کار

 

 

(اعم از پروانه کار سرد یا گرم)

بایستی فوراً باطل و تا قبل از اعمال کلیه شرایط ایمنی

در محیط کار پروانه کار صادر نگردد

 

 

 

.

-5-6

 

 

 

پس از صدور پروانه کار مقام انجام دهنده کار که در واقع افراد تحت سرپرستی او کار را به انجام می رسانند

بایستی اطمینان حاصل کند که افراد کلیه شرایط، حدود و موارد مطرح شده در پروانه کار را رعایت مینمایند

 

 

 

.

 

صفحه

19 از

19

 

راهنمای صدور پروانه کار گرم و سرد در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

HSE

- 307 شماره سند

: 02

 

تعداد فرم

/ ضمائم: نسخه صفحه : 19 از

19

+   امین ; ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳٩٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir