ایمنی وآتش نشانی

 

 

دستورالعمل مدیریت ظروف خالی

 

 

 

 

شماره : 

 

                                                       

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تصویب کننده

تائید کننده

تهیه کننده

شرح بازنگری

شماره بازنگری

تاریخ تصویب بازنگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد فرم / ضمائم


 

فهرست

 

عنوان ......................................... صفحه

10- هدف........................................... 2

20- حدود.......................................... 2

21- محدوده کاربرد.................................. 2

22- مسئولیتها..................................... 2

30 – مسوولیتهای تصویب و اجرا...................... 3

40 – فرمها........................................ 3

50 – مراحل اجرایی................................. 3

 

 


10- هدف

    این دستورالعمل به منظور مدیریت صحیح ظروف یا بشکه های خالی (در هر اندازه ای) که محتوی مواد شیمیایی، رنگها، چسبها یا سایر مواد که پتانسیل خطرناک بودن دارند و قصدی برای پر شدن مجدد این ظروف وجود ندارد، تهیه شده است.

20- حدود

21- محدوده کاربرد

این دستورالعمل برای تمام مجتمعهای تولیدی، طرحهای در دست احداث پتروشیمی و شرکتهای تابعه کاربرد داشته و باید در تمام فعالیتها و فرآیندها مدنظر قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود.

22- مسئولیتها

1-22- کلیه مدیران عامل شرکتهای تابعه مسوول نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل می‌باشد.

2-22- رئیس HSE شرکتهای تابعه مسوول نظارت و کنترل اجرای این دستورالعمل می باشد.

3-22 واحد محیط زیست اداره HSE شرکتهای تابعه مسوول اجرای این دستورالعمل است که می تواند اجرای آن را توسط نمایندگان خود یا از طریق عقد قرارداد به فرد یا افراد ذیصلاح حقوقی واگذار نماید.

4-22- ادارة محیط زیست امور HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسوولیت ممیزی دوره ای و بررسی نحوة اجرای این دستورالعمل را برعهده داشته و بصورت سالانه گزارش نحوه عملکرد شرکتهای تابعه در این خصوص را تهیه و این گزارش از طرف رئیس امور HSE به مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی منعکس خواهد شد.

30 مسوولیتهای تصویب و اجرا

    این دستورالعمل به تصویب مدیر محترم کنترل تولید، مدیر محترم توسعه، مدیرمحترم طرحها و رئیس کل امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیده و از زمان تصویب، اجرای آن در کلیه شرکتهای تابعه ضروری است.

40 فرمها

50 مراحل اجرایی

51 ظروف و بشکه های خالی باید با دقت مدیریت شود.

52- ظروف باید قبل از دفع تا حد ممکن تخلیه شود. این امر بویژه برای مایعات ویسکوز و غلیظ بسیار حائز اهمیت است. اگر یک ظرف حاوی مواد شیمیایی خطرناک، کاملاً تخلیه نشود و مواد باقیمانده بیش از 3% از حجم اولیه ( یک اینچ در یک بشکه 205 لیتری ) باشد، مجموعه ظرف و محتویات آن جزء زائدات خطرناک خواهد بود و باید بر اساس اصول دفع این زائدات دفع شود.

53 ظروف و بشکه های خالی می تواند :

الف ) به فروشنده باز گردانده شود یا

ب  ) به یک کارخانه معتبر مدیریت این زائدات ارسال شود یا

ج ) در سایت (به عنوان بشکة آشغال یا سوا کنندة انبار) مورد استفاده قرار گیرد و یا

د ) له شده و دفع شود.

54 ظروف یا بشکه های خالی نباید بدون اعتنا به قصد استفادة آتی آن، به کارکنان یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت رایگان یا غیر رایگان داده شود.

 55 ظروف خالی رنگ، می تواند به عنوان زائدات غیر خطرناک دفع شود اگر :

الف ) حتی الامکان رنگ داخل آن تخلیه شده باشد و

ب )تمام رنگ باقیمانده در ظرف خشک شده باشد.

56 هرگز نباید ظروف خالی را در محلی قرارداد که آب باران را در خود جمع کند. در ظروف و بشکه‌ها باید گذاشته شده و باید از سوراخ نبودن در اطمینان حاصل شود . بشکه های خالی تا زمان دفع یا ارسال برای محل نهایی مدیریت این زائدات، می تواند به گونه ای در کنار و روی هم چیده شود (ابتدا باید مطمئن بود که کاملاً تخلیه شده اند) که از ورود آب باران بدرون آنها جلوگیری شود.

 57- ظروف خالی باید علامتگذاری یا به هر طریقی مشخص شود.

 

 

+   امین ; ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir