ترجمــــه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                رضا احـمدی

 

 

 

بنام خالق یکتا

فهرست مطالب

 

·       مقدمه                                                                                                                           

·       فوم                                                                                                 

·       نسبتهای افزایش حجم فوم                                                                                                  

·        کنسانتره های فوم کم توسعه                                                                                                 

·       فوم توسعه متوسط                                                                                                              

·       فوم پرتوسعه                                                                                                                      

·       فومهای بدون تزریق هوا                                                                                                        

·       انواع فوم از لحاظ ساختار شیمیایی                                                                                           

·       خصوصیات اصلی یک فوم مناسب                                                                                            

·       مقایسه انواع مختلف فوم                                                                                                     

·       مقایسه انواع اصلی فوم                                                                                                       

·       سوختهای قابل حل در آب                                                                                                  

·       فومهای پلیمری چگونه کار می کنند                                                                                      

·       ضمیمه یک                     &nbs

/ 0 نظر / 82 بازدید