آشنائی با مواد تولید کف آتش نشانی

1-کف مورد استفاده ازآن.

2-انواع مواد تولید کف ومشخصات آنها.

3-انواع دستگاههای تولیدکف(کف سازها).

4-روش خاموش کردن آتش های مخازن نفت ازطریق واردکردن کف ازپایین مخزن.

5-مقدار کف مؤثر جهت خاموش کردن آتش.

کف و وسایل کف ساز

برای خاموش کردن آتش سوزیهای مایعات نفتی وسایر مایعات قابل آشتعالی که وزن مخصوص آنها سبکتر ازآب باشدنمیتوان به تنهایی آب بکاربردزیراکه آب برای لحظه ای حرارت آتش راپایین آورده وبه علت اینکه سنگینتر از مایع قابل اشتعال است فوراًدرزیر سطح مایع قرارگرفته وآتش سوزی ادامه خواهدیافت. بنابر این لازم است که برای خاموش کردن این قبیل آتش سوزیها از مواد دیگری استفاده کرد.این مواد مایع کف مبارزه با آتش  سوزی است که دارای خواص زیر میباشد:

1- سبک است وروی سطح مایع قرار میگیرد.

2- حائلی بین مایع مشتعل وهوا ایجادمیکند.

3- درمقابل حرارت مقاوم است وازاشتعال مجددمایع خاموش شده جلوگیری می نماید.

4-درمقابل وزش بادمقاوم است.

انواع کف مبارزه با آتش:

کفهایی که برای مبارزه وخاموش کردن آتش های مایعات نفتی بکار برده  میشودبه دو دسته تقسیم میگرددوعبارتنداز: 1-کف شیمیائی

2-کف مکانیکی

1-کف شیمیائی:

این کف ازچند ماده شیمیائی بنام سولفات آلومینیوم-بیکربنات دو سودباضافه ماده ثابت کننده بنام شیرین بیان که بطورجداگانه در آب حل شده پس ازمخلوط شدن با هم در اثر فعل وانفعالات شیمیائی زیر تولید شده ونیز تولید گاز کربنیک مینماید که این فعل وانفعالات باعث خاموش کردن آتش میشود.نسبت حجمی این دو نوع کف از 1به 7 تا 16 برابر میرسد.

AL2(SO4)3  +  6NaHCO3 ­­---------------- 2AL(OH)3  +  3Na2SO4  +  2CO2

 

چون تولید این کف سریع انجام نمیگیرد در نتیجه استفاده از آن معمول نیست.

2-کف مکانیکی:

برای تولید کف مکانیکی وسایل زیر مورد نیاز است:

1-تلمبه برای ایجاد فشار.

2-لوله برای رساندن محلول آب ومواد تولید کف به روی آتش.

3-دستگاه مخلوط کننده مواد تولید کف با آب.

4-سر لوله ها و دستگاه کف ساز که محلول را با هوا مخلوط کرده و حجم آنرا زیادکند.

5-مایع تولید کف.

دستگاههای مخلوط کننده مواد تولید کف با آب دستگاههای کف ساز

این دستگاهها به سه نوع تقسیم شده اند:-

1-دستگاههائیکه مواد تولید کف را با آب به نسبت 3تا6درصد وارد نموده و در سر لوله تولید کف نمایند بنام لین اند کتوریا تقسیم کننده.

2-دستگاههائیکه عمل مخلوط کردن مواد تولید کف و کف سازی را تواماً در سر لوله انجام میدهند مانندژنراتورفوم  (FOAM GENERATOR)  و یا در خود دستگاه کف ساخته می شود مانند:

ام-اف-جی.

3-دستگاههائیکه مواد تولید کف را با آب مخلوط کرده  و در داخل تلمبه بهم زده و از دهانه خروجی تلمبه به سر لوله تولید کف نماید.

در بعضی از کف سازها دستگاهی تعبیه شده که می تواند عمل مخلوط کردن مواد تولید کف رابا آب انجام داده وتولید کف نماید.

 

 

1- دستگاههائیکه  مواد تولید کف را با آب مخلوط می نماید

این دستگاه مواد تولید کف را با آب به نسبت 3تا6درصد مخلوط کرده و بنام این لین اندکتور یا پرو پرشینتور مشهور است.

این لین اندکتور بطوریکه از نامش پیداست دستگاهی است که بین دهانه خروجی تلمبه و سر لوله کف ساز به فاصله 100تا200 پا قبل از سر لوله کف ساز قرار داده میشودو عمل اصلی این دستگاه تبدیل انرژی فشاری به انرژی سرعت است .

با کاهش متوالی فشار که در نتیجه عبور مایع از قسمت باریکی باعث کاهش فشار واز دیاد سرعت شده و در اطراف آن مندرجاً فشار مایع کمتر از فشار جو شده ومایع تولید کف به درون آن جریان می یابد.

معایب این دستگاه این است:

1-فشار را حد اقل 30تا40پاندبراینچ مربع کاهش می دهد.

2-باید همیشه دو عددلوله 75فوتی تا کف ساز فاصله داشته تا خوب مایع تولید کف و آب با هم مخلوط شده باشند.

 

 

جدول زیر مشخصات فنی این دستگاه میباشد:

 

مشخصات و مقدار مصرف نازل

مدل10

مدل20

مدل15-ال

مدل30-ال

مقدار مصرف آب بر حسب گالن در دقیقه

94

185

112

240

فشار لازم قبل از دستگاه                    P.S.I.

140

170

150

150

افت فشار                                    P.S.I.

37

/ 0 نظر / 74 بازدید