دستورالعمل مدیریت زائدات ناشی از شستشوی اتصالات ابزار (Tool Joint Cleaning)

 

 

شماره :                                            10101             

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تصویب کننده

تائید کننده

تهیه کننده

شرح بازنگری

شماره بازنگری

تاریخ تصویب بازنگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید