دستورالعمل مونیتورینگ فردی در رادیوگرافی صنعتی

مقررات کلی

 

1- از قرار دادن مونیتورینگهای فردی در معرض رطوبت – فشار – گرما – گازهای شیمیایی – ضربه –حرکت سریع اجتناب نمایید .

2- دزیمتر فقط باید در مرکزی که در آن بکار با پرتو اشتغال دارید استفاده گردد.

3- در صورت اشتغال بکار با پرتو در بیش از یک مرکز باید در هر مرکز نسبت به تهیه دزیمتر جداگانه اقدام گردد در چنین مواقعی باید واحد قانونی و کلیه مراکزی که همزمان بکار با پرتو اشتغال دارید از مجموع پرتوگیری مطلع گردند .

4- در هنگام پرتوگیری پزشکی نباید از دزیمترفردی استفاده نمود .

5- دزیمتر فردی باید همواره در محل کار نگهداری شود و از استفاده آن در خارج محیط کار خودداری نمایید.

6- برای هریک از پرتوکاران باید مجموع پرتوگیری از اول فروردین لغایت پایان اسفند هر سال بر اساس نتایج مونیتورینگ فردی به تفکیک هر یک از دزیمترها در پرونده پرتوگیری پرتوکار ثبت شود .

 

استفاده از دزیمتر قلمی

 

1- دزیمتر باید سالم و وع بکار با پرتو و یا پس از خاتمه کار با پرتو باید مقدار دزیمتر خوانده و همراه با شماره دزیمتر در مقابل نام پرتوکار ثبت گردد.

6- چنانچه دزیمتر در میدان پرتو تخلیه گردد لازم است در اسرع وقت دزیمترهای TLD و فیلم بچ پرتوکار حهت تعیین مقدار پرتوگیری به واحد قانونی ارسال گردد و تا تعیین مقدار واقعی پرتوگیری از حضور د رمیدان پرتو خودداری نمایید .

7-  دزیمتر قلمی باید حداقل هفته ای یکبار و همچنین هر بار که عقربه آن بالاتر از نصف دامنه قابل قرائت دزیمتر قرار می گیرد توسط شارژر دزیمتر صفر گردد.

 

جهت شارژ دزیمتر قلمی باید به ترتیب مراحل زیر انجام شود:

 

- در پوش شارژر را بردارید دزیمتر را در محل تعبیه شده قرار دهید و چشم خود را روی عدسی چشمی دزیمتر قرار دهید .

- در حالی که دزیمتر را روی شارژر فشار می دهید تدریجاً پیچ کالیبراسیون را به آرامی در هر دو جهت جرکت داده و عقربه را روی صفر تنظیم کنید.

-  از حرکت سریع پیچ کالیبراسیون پرهیز نمایید .

-  پس از تنظیم عقربه دزیمتر روی عدد صفر دزیمتر را به آرامی از شارژر جدا نمایید - لازم است در هر ماه حداقل یک نوبت نشتی دزیمتر اندازه گیری شود

 برای این منظورباید دزیمتر را صفر نموده و بمدت 24ساعت در محلی دور از تابش پرتوها نگاهداری نمایید در صورت تخلیه دزیمتر به مقداربیش از 10درصد دامنه قرانت باید نسبت به تعویض دزیمتر اقدام گردد.

 

روش ثبت دز دریافتی : 

 

  1- هر بار پس از پایان عملیات پرتونگاری ،  توسط پرتونگار ، دز دریافتی روزانه در " فرم ثبت مونیتورینگ عملیات پرتونگاری "  و " فرم ثبت دز هفتگی " و " فرم ثبت دز ماهانه "  درج گردد . نتایچ باید به صورت روزانه توسط مسئول فیزیک بهداشت تیم کنترل گردد .

 فرم های هفتگی باید در پایان هر هفته و فرم های ماهانه در پایان هر ماه جهت بررسی به دفتر مرکزی جهت اطلاع و بررسی های لازم توسط مسئول فیزیک بهداشت کل ، ارسال گردد .

 

2- در پایان هر ماه ، نتایج ثبت دز ماهانه ، توسط مسئول فیزیک بهداشت کل در " فرم ثبت دز دو ماهانه  " و " فرم ثبت دز سالانه "  درج می گردد .

 

 تذکر :

1- در موارد خاص که نتایج دزیمتر قلمی به دلایلی فاقد دقت و اعتبار باشد ضمن اقدام به تعویض دزیمترباید پرتوگیری روزانه بر اساس پرتوگیری سایر پرتوکاران که در وضعیت مشابه کاری قرار داشته اند و یا با استفاده از نتایج دزیمتر های محیطی مقدار پرتوگیری تخمین زده شده و نتایج آن ثبت گردد.

2- پرتوگیری پرتوکاران باید در کلیه روزهای کاری و غیر کاری به تکفیک ثبت گردد. 

 

استفاده از دزیمتر های فردی و انگشتی TLD

 

1- مطمئن شوید که دزیمتر دریافتی متعلق به شماست شخص دیگری نباید از دزیمتر شما استفاده کند .

2- قبل از وارد شده به میدان پرتو و یاحمل یک چشمه رادیواکتیو مطمئن شوید که دزیمتر خود را روی سینه یا انگشت نصب نموده اید.

3- دزیمتر فردی TLD را بهیچوجه باز ننمایید .

4- در صورد استفاده از روپوش سربی دزیمتر فردی را زیر روپوش سربی وروی سینه خود نصب کنید .

5- در صورت استفاده ازدزیمتر انگشتی TLD به منظور جلوگیری از آلودگی احتمالی از آن در زیر دستکش استفاده نمایید .

6- در پوش بج انگشتی TLD  را بهیچوجه باز ننمایید .

7- درحفظ و نگهداری دزیمترخوددقت نمایید و در صورت آسیب دیدن دزیمتر(کارت بج) فورا برای تعویض آن اقدام نمایید.

8- در صورت پرتوگیری حاد مراتب را فورا به مسئول فیزیک بهداشت و سرپرست مرکز گزارش نموده دزیمتر خود را جهت قرانت با شرح جزئیات حادثه به بخش دزیمتری پرتوهای یونساز امور حفاظت در برابر اشعه ارسال نمایید .

9- دزیمتر کنترل باید در دفتر بخش دور از مواد پرتوزا و وسایل گرمازا نگهداری شود.

10-هنگامی که از دزیمتر استفاده نمی کنید مطمئن شوید که آنرا در جای امن دور از چشمه های پرتوزا وکنار دزیمتر کنترل در دفتر بخش قرار داده اید هرگز دزیمتر را در میدان پرتو و در مجاورت وسایل گرمازا رها نگنید .

11- پس از دریافت دزیمترهای دوره جدید (در انتهای هردوره دو ماهه) بلافاصله دزیمتر های دوره قبل را توسط مسئول فیزیک بهداشت به این مرکز ارسال نمایید .

12-دزیمتر های فردی و انگشتی با بج (قاب) آن فرستاده می شود و لازم است بهمین صورت نیز عودت داده شود.

 

/ 0 نظر / 375 بازدید