به روش

Fire service college uk

                                                                             

 

 

تهیه و تنظیم  :

      حمیدرضا عظیمیان با همکاری فرامرز فلاحی

 

 

 

 

 

HIGH PRESSUR TEST

تست فشار قوی دستگاه تنفسی

هدف :

-      حصول اطمینان ازعدم نشتی شلنگهاواتصالات دستگاه تنفسی

 دستورالعمل تست :

1.      ماسک را از دیماند ولو جدا کنید .

2.      دیماند ولو را ببندید .

3.      ولو سیلندر را تا انتها باز کنید .

4.      یک نیم نگاه به گیج بیندازید . ( جهت اطمینان از شارژ بودن سیلندر . )

5.      ولو سیلندر را ببندید .

6.      به گیج نگاه کنید ،گیج نبایستی در مدت زمان یک دقیقه کاهش بیش از ده بار را نشان دهد . در صورتی که عقربه در مدت زمان یک دقیقه بیش از10 bar  کاهش یافت  ، بایستی مراحل فوق یک الی دو مرتبه تکرار شود .  

7.   دیماند ولو را روی کف دست بگذارید وآنرا بازکنید ، بطوریکه خروج هوا تحت کنترل شما باشد . زمانیکه عقربه گیج روی عدد   50  bar  برسد سوت خطر بایستی به صدا درآید .

 

LOW PRESSURE TEST

تست فشار ضعیف دستگاه تنفسی

هدف :

اطمینان از عدم نشتی ماسک می باشد .

دستور العمل تست :

1.      ماسک را به دیماند ولو متصل کنید .

2.      دیماند ولو را ببندید .

3.      ولو سیلندر را باز کنید .

4.      ماسک را بپوشید .

5.      ولو سیلندر را ببندید .در این حالت دو راه برای تست عدم نشتی وجود دارد.  الف  ): تست ازطریق تنفس کردن     ب ) : تست ازطریق تنفس نکردن    

6.      الف): تنفس کنید تا از عدم نشتی ماسک از صورت خود اطمینان حاصل نمایید ودر صورت عدم نشتی ولو را باز کنید

7.      ب) با محبوس کردن نفس خود در سینه سر خود را در حالی که به گیج نگاه می کنید به اطراف حرکت دهید .  دراین حالت نباید فشار گیج دستگاه پایین بیاید که در غیر این صورت ماسک روی صورت شما خوب قرار نگرفته وباعث تخلیه هوای درون ماسک شده است  . لذا بعد از اطمینان از این موضوع ولو را باز کنید .

8.      ماسک را از صورت خارج کنید .

9.      ولو را ببندید .

10.  با باز کردن دیماند ولو فشار درون مسیر را خارج نمایید .

11.  ماسک را بصورت استاندارد در آورید .

 

PRE ENTER CHECK

تست قبل ورود به محل حادثه

هدف :

اطمینان از کارآئی دستگاه قبل از ورود به محل حادثه

دستور العمل تست :

 1. دستگاه تنفسی را بپوشید . ( بدون پوشیدن ماسک ) .
 2. دیماند ولو را ببندید .
 3. ولو سیلندر را باز کنیید .
 4. گیج را نگاه کنید تا از پر بودن سیلندر اطمینان حاصل نمایید .
 5. ماسک را بپوشید .
 6. تنفس کنید تا ارتباط با سیلندر بر قرار شود .
 7. برای تست فشار مثبت درون ماسک با یک دست ماسک را کمی از صورت جدا کنید و از خروج هوا به بیرون مطمئن شوید .
 8. در یک دست گیج را نگهدارید و دست دیگر را روی ولو سیلندر بگذارید .
 9. ولو سیلندر را ببندید و تنفس کنید تا از عدم نشتی ماسک و صحت سوت خطر مطمئن شوید .
 10. ولو سیلندر را بطور کامل باز کنید  .
 11. کلاه و دستکش را پوشیده و وارد محل حادثه شوید  .

 

 

 

 

برآورد مدت زمان استفاده از یک دستگاه تنفسی

دستور العمل محاسبه :

برای برآورد مدت زمان قابل استفاده از یک دستگاه تنفسی بر مبنای فرمول زیر محاسبه انجام می گردد .

T = (P * V )/ 45  - 10

مدت زمان قابل استفاده از دستگاه تنفسی  T=

فشار درون سیلندر بر حسب بارP=

حجم سیلندر بر حسب لیترV=

میانگین مقدار هوای تنفس شده توسط فرد بر حسب لیتر بر دقیقه45=

زمان فرار بر حسب دقیقه10=

مثال :

- فشار یک دستگاه تنفسی 6 لیتری 300BAR است . مدت زمان استفاده از دستگاه تنفسی محاسبه نمائید .

دقیقه6 )/45 – 10 = 30  * T = ( 300

تبصره

عدد 45 یک عدد میانگین می باشد و با تنفس فرد نسبت مستقیم دارد و هر قدر فرد استفاده کننده تعداد تنفس بیشتری در واحد زمان انجام دهد این عدد بزرگتر شده و در نتیجه زمان استفاده کوتاهتر میگردد . بنابراین هیچگاه بطور یقین نمی توان روی زمان بدست آماده حساب کرد .

 

طریقه برآورد زمان برگشت با دستگاه تنفسی

برای محاسبه زمان برگشت با دستگاه تنفسی ابتدا بایستی مفهوم زمان برگشت مشخص گردد .

/ 0 نظر / 19 بازدید